Đồng hồ áp lực


Liên hệ để biết giá

Tên sản phẩm : Đồng hồ áp

 

Tên sản phẩm

Giải đo

Đơn giá

Đồng hồ áp lực

0 - 10 kg/cm2

 0 - 25 kg/cm 2

 

Đồng hồ áp chân không

-1kg → 0  → +1,5Kg

 


  • Loại: DOHOAP
  • 500 Sản phẩm trong kho