Lõi than lưới 10 inchs 5 mircrons - lõi số 3 - Click vào ảnh để đóng